REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

TRICHOS.PL

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego https://www.trichos.pl/ zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady korzystania z Kalendarza Trichos, zasady reklamacji, zasady ochrony praw autorskich oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

 

 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Klient jest to osoba fizyczna, osoba prawną oraz jednostkę organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług w postaci dokonywania rejestracji on-line w Kalendarzu Trichos – jednym słowem jesteś to właśnie Ty;
  3. Kalendarz Trichos, czyli przestrzeń Serwisu umożliwiająca w ramach funkcjonalności wirtualnego kalendarza wybór terminu, gabinetu oraz zapisanie się przez Klienta na wizytę w wybranym gabinecie trychologicznym.
  4. Newsletter jest to bezpłatna usługa, która polega na informowaniu Ciebie jako Klienta o naszych promocjach, konkursach i wydarzeniach.
  5. Powiadomienie jest wiadomością elektroniczną przesłaną na Twój adres e-mail przekazywany mi w toku rejestracji, zawierający określoną informację związaną z korzystaniem z Kalendarza Trichos.
  6. Serwis Internetowy oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym https://www.trichos.pl/, w którym Ty jako Klient za pośrednictwem Internetu możesz korzystać z funkcjonalności Kalendarza Trichos.
  7. Usługą nazywamy wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, w tym usługę zapisania się na wizytę w gabinecie trychologicznym on-line z wykorzystaniem funkcjonalności Kalendarza Trichos.
  8. Usługodawcą oferującym świadczenie Usług w ramach Serwisu Internetowego jest Gabinet Trychologiczny Ewelina Wysoczańska, ul. Mickiewicza 21/8, 59-500 Złotoryja, NIP: 6941621039, tel. 784 500 999.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Usługodawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 2. Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług jest moment kliknięcia przez Klienta w przycisk REZERWUJ ON-LINE.
 3. Aby móc sprawnie i bezproblemowo korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
 • 3 USŁUGI
 1. Usługodawca w ramach funkcjonalności Kalendarza Trichos świadczy Usługi polegające na możliwości zapisania się na wizytę w wybranym przez Klienta gabinecie trychologicznym, w wybranym dostępnym terminie.

 

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionej Usługi należy w pierwszej kolejności wybrać lokalizację interesującego Klienta gabinetu trychologicznego poprzez wprowadzenie nazwy miasta oraz kliknięcie przycisku REZERWÓJ ON-LINE.

 

 1. (aby dopisać pozostałą część musze widzieć dokładnie jak to wygląda a póki co niestety ta funkcjonalność jest niedostępna).

 

 • 4 REKLAMACJE
 1. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w stosunku do świadczonych przez Usługodawcę Usług przesyłając stosowną informację w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

 • 5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 

 1. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

 • 6 NEWSLETTER
 1. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Klienta Serwisu Internetowego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z usługi wysyłania Newslettera poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, do formularza zamówienia Newslettera dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego oraz złożenie stosownych oświadczeń.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.
 5. Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy lub pisemnie, na adres korespondencyjny Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Każdy Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. (czy tak będzie u nas?).
 7. Skorzystanie przez Klienta z Usługi Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w postaci adresu e-mail w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.
 8. Szczegóły przetwarzania danych osobowych określone są w Załączniku nr 1 Polityce Prywatności Serwisu Internetowego Trichos.pl.

 

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 marca 2018 roku do odwołania.

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

TRICHOS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

TRICHOS.PL

 

 • 1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Trychologiczny Ewelina Wysoczańska, ul. Mickiewicza 21/8, 59-500 Złotoryja, NIP: 6941621039, tel. 784 500 999.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako Administrator Danych osobowych pragnę przekazać Tobie Kliencie informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usługi, w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę, w tym w celach marketingowych w przypadku usługi Newsletter.
 1. Klient zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Usługi.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
 1. zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza rezerwacji on-line w Kalendarzu Trichos.
 2. konieczność realizacji umowy o świadczenie Usługi z Klientem;
 3. konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 1. Korzystając z Serwisu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Usługodawcy realizację Usługi.

 

 

 

 

 • 2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Usługodawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersję oprogramowania przeglądarki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;
 • pytanie czy jakieś dane dodatkowo Państwo przechowują automatycznie – zapewne pytanie do informatyka;
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego

 

 • 3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES
 1. Usługodawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza rejestracji on-line w Kalendarzu Trichos może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Usługodawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy:  kontakt@trichos.pl